Brevard vs Methodist 10/6/18 (Courtesy of Tommy Moss)